Latauskuvake

Yksityis- ja perhe-elämä

Yksityiselämän suojan lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä. Yksityiselämän suoja kattaa myös perhe-elämän.  Siten esimerkiksi lapsen huostaanotto merkitsee voimakasta puuttumista yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan. Yksityiselämän suojaan kuuluu myös henkilötietojen suoja. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti.

Maailman digitalisoituessa ihmisten elämä ja sitä koskevat tiedot siirtyvät yhä enemmän eri sähköisille alustoille, jolloin tietosuojalla ja tietoturvalla on suuri merkitys. Tietosuojasta on pidettävä korostuneesti huolta erityisten henkilötietoryhmien kohdalla, jotka koskevat esimerkiksi terveydentilaa.


Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojavaltuutetun toimistossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimassaolon aikana 25.5.2018–25.5.2023

57 469

vireille tullutta asiaa

53 690

käsiteltyä asiaa

23 089

ilmoitettua tietoturva­loukkausta

Päivitetty 1.6.2023

Tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille tulleet asiat 25.5.2018–31.12.2022

Tietosuoja ja tietoturva sosiaali- ja terveyspalveluissa

Päivitetty 1.6.2023

Tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille tulleet asiat voivat koskea esimerkiksi rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista, rekisterinpitäjän velvollisuuksia tai tietoturvaloukkauksia. Ne kattavat muun muassa rekisteröityjen kantelut, ilmiannot rekisterinpitäjistä, kysymykset tietosuojalainsäädännöstä, tietosuojavastaavien yhteydenotot sekä lausuntopyynnöt. Myös EU- ja kansainväliset asiat sekä hallinnolliset asiat, kuten tietopyynnöt ja henkilöstöasiat, sisältyvät vireille tulleisiin asioihin.

Lähteet:

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietoisuus oikeudesta tarkistaa henkilötiedot

Vastaukset kysymykseen ”Tiedätkö, onko olemassa julkishallintoa ja paikallisia viranomaisia koskevaa lakia, joka sallii sinun tarkistaa, mitä henkilötietojasi organisaatiot ovat keränneet?”, vastaajaryhmittäiset vastausjakaumat (%)

Tietoisuus oikeudesta tarkistaa henkilötiedot (julkishallinto ja paikalliset viranomaiset)

Päivitetty 1.6.2023

Vastaukset kysymykseen ”Tiedätkö, onko olemassa yksityisiä yrityksiä koskevaa lakia, joka sallii sinun tarkistaa, mitä henkilötietojasi organisaatiot ovat keränneet?”, vastaajaryhmittäiset vastausjakaumat (%)

Tietoisuus oikeudesta tarkistaa henkilötiedot (yksityiset yritykset)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Vaikka ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista onkin huoltajilla, on viranomaisilla velvollisuus tarpeen tullen tukea heitä. Lastensuojeluun kuuluu niin ennalta ehkäisevää tukea, kuin myös esimerkiksi avo- tai sijaishuollon palveluja. Sijoitus kodin ulkopuolelle onkin lastensuojelussa viimesijainen keino.  Lastensuojelun asiakkaana lapsi saa oman sosiaalityöntekijän. Työntekijöiden asiakasmäärää on rajoitettu lailla, jotta työkuormitus vähenisi ja lapsen etu toteutuisi.


Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä

Osuus lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, joiden asiakasmäärä ylitti lakisääteiset 35 asiakasta

Osuus lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, joiden asiakasmäärä ylitti lakisääteiset 35 asiakasta

Päivitetty 1.6.2023

Tiedot kuvaavat tilannetta 8.11.2022.

Lainmukainen asiakasmäärä toteutui seuraavilla alueilla:
Etelä-Karjala, Helsinki, Itä-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Keski-Uusimaa, Kymenlaakso

Lähteet:


Lakisääteisten lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin määräaikojen noudattaminen

Lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa valmistuneet lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit aikavälillä 1.4.-30.9. (%)

Lakisääteisten lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin määräaikojen noudattaminen

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Kiireelliset sijoitukset

Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Kiireelliset sijoitukset

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Ulkomaalainen, jolla on perhe Suomessa, voi hakea perhesiteen perusteella oleskelulupaa ja päästä näin perheensä luo Suomeen. Oleskeluluvan saamiseksi edellytetään usein riittävää toimeentuloa. Koska oikeus nauttia perhe-elämästä on ihmisoikeus, on toimeentuloedellytystä arvioitaessa huomioitava kuitenkin hakijan perhe-elämän suoja sekä lapsen etu, erityisesti jos perheenkokoajana on alaikäinen lapsi.


Alaikäisten perheenkokoajien toimeentuloedellytyksen poistaminen

Ulkomaalaislakia on muutettu siten, että toimeentuloedellytystä ei sovelleta, jos perheenkokoaja on alaikäinen. Lainmuutos astui voimaan 1.2.2023.

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 100/2022 vp annettiin eduskunnalle 16.6.2022. Eduskunta hyväksyi esityksen muutettuna. Muutoksen jälkeen kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen voi saada oleskeluluvan ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa. Laki vahvistettiin 20.12.2022.

 • 0
  Aloite
 • 1
  Esi­valmistelu
 • 2
  Perus­valmistelu (virkatyö/ valmistelu­elin)
 • 3
  Lausunto­menettely
 • 4
  Jatko­valmistelu
 • 5
  Valtio­neuvoston päätöksen­teko
 • 6
  Eduskunta­käsittely
 • 7
  Lain vahvis­taminen
 • ..
  Täytäntöön­pano ja seuranta

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Myönteiset perheenyhdistämispäätökset

Myönteisten päätösten osuus kaikista perheenyhdistämispäätöksistä ja alaikäisiä perheenkokoajia koskevista perheenyhdistämispäätöksistä

Perheiden yhdistäminen

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Maahanmuuttovirasto
 • Sisäministeriö