Laddar ikonen

Privatlivet och familjelivet

Skyddet för privatlivet utgår från att en individ har rätt att leva sitt liv utan att myndigheter eller andra externa parter godtyckligt eller obefogat ingriper i individens privatliv. Skyddet för privatlivet innefattar också familjelivet.  Därför innebär till exempel omhändertagande av barn ett starkt ingripande i skyddet för privatlivet och familjelivet. Skyddet för privatlivet innefattar också skyddet för personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt.

I takt med att världen digitaliseras överförs människors liv och uppgifter om det i allt större omfattning till olika elektroniska plattformar, varvid dataskyddet och informationssäkerheten har en stor betydelse. Dataskyddet ska uttryckligen beaktas när det gäller särskilda kategorier av personuppgifter som till exempel gäller hälsotillståndet.


Dataskydd och datasäkerhet

Dataombudsmannens byrå under giltighetstiden för EU:s allmänna dataskyddsförordning 25.5.2018–25.5.2023

57 469

anhängiggjorda ärenden

53 690

behandlade ärenden

23 089

anmälda kränkningar av dataskyddet

Uppdaterad den 1 juni 2023

Ärenden som anhängiggjorts vid dataombudsmannens byrå 25.5.2018–31.12.2022

Tietosuoja ja tietoturva sosiaali- ja terveyspalveluissa

Uppdaterad den 1 juni 2023

Ärenden som anhängiggjorts vid dataombudsmannens byrå kan gälla till exempel tillgodoseendet av de registrerades rättigheter, den personuppgiftsansvariges skyldigheter eller kränkningar av dataskyddet. De omfattar bland annat klagomål från registrerade, angivelser av personuppgiftsansvariga, frågor om dataskyddslagstiftningen, kontakter från dataskyddsansvariga samt begäran om utlåtanden. Även EU-ärenden och internationella ärenden samt administrativa ärenden, såsom begäran om information och personalärenden, ingår i anhängiggjorda ärenden.

Källor:

 • Dataombudsmannens byrå

Medvetenhet om rätten att granska sina personuppgifter

Svar på frågan ”Vet du om det finns någon lag som rör offentlig förvaltning och lokala myndigheter som tillåter dig att kontrollera vilka personuppgifter organisationerna har samlat in?”, svarsfördelning enligt grupp av svarande (%)

Tietoisuus oikeudesta tarkistaa henkilötiedot (julkishallinto ja paikalliset viranomaiset)

Uppdaterad den 1 juni 2023

Svar på frågan ”Vet du om det finns någon lag som rör privata företag som tillåter dig att kontrollera vilka personuppgifter organisationerna har samlat in?”, svarsfördelning enligt grupp av svarande (%)

Tietoisuus oikeudesta tarkistaa henkilötiedot (yksityiset yritykset)

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:

Även om vårdnadshavarna har det primära ansvaret för barnets välfärd, är myndigheterna skyldiga att stödja vårdnadshavarna om det behövs. I barnskyddet ingår såväl förebyggande stöd som exempelvis tjänster för öppenvård eller vård utom hemmet. Inom barnskyddet är placering utanför hemmet en åtgärd som används i sista hand.  Som klient inom barnskyddet får barnet en egen socialarbetare. Antalet klienter per socialarbetare har begränsats genom lag för att arbetsbelastningen ska minska och barnets bästa ska förverkligas.


Antalet klienter hos socialarbetarna inom barnskyddet

Andel socialarbetare inom barnskyddet, vars klientantal översteg de lagstadgade 35 klienterna

Osuus lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä, joiden asiakasmäärä ylitti lakisääteiset 35 asiakasta

Uppdaterad den 1 juni 2023

Uppgifterna beskriver situationen den 8 november 2022.

Det lagenliga antalet klienter uppnåddes i följande områden:
Helsingfors, Kymmenedalen, Mellersta Finland, Mellersta Nyland, Mellersta Österbotten, Södra Karelen, Östra Nyland

Källor:


Iakttagande av de lagstadgade tidsfristerna för bedömning av servicebehovet inom barnskyddet

Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet som färdigställts under den lagstadgade tremånadersperioden 1 april till 30 september. (%)

Lakisääteisten lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin määräaikojen noudattaminen

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:


Brådskande placeringar

0–17-åringar som haft brådskande placering under året, % av befolkningen i motsvarande ålder

Kiireelliset sijoitukset

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:

En utlänning som har sin familj i Finland kan ansöka om uppehållstillstånd utifrån familjebandet och därmed flytta in hos sin familj i Finland. För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs ofta en tillräcklig försörjning. Eftersom rätten att åtnjuta familjeliv är en mänsklig rättighet, gäller det dock vid bedömningen av försörjningsförutsättningen att beakta skyddet för sökandens familjeliv och barnets bästa, särskilt om anknytningspersonen är ett minderårigt barn.


Slopande av försörjningsförutsättningen för minderåriga anknytningspersoner

Utlänningslagen har ändrats så att försörjningsförutsättningen inte tillämpas om anknytningspersonen är minderårig. Lagändringen trädde i kraft den 1 februari 2023.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av utlänningslagen RP 100/2022 rd överlämnades till riksdagen den 16 juni 2022. Riksdagen godkände propositionen med ändringar. Efter ändringen kan en familjemedlem till en minderårig som får internationellt skydd få uppehållstillstånd utan att en minderårig anknytningspersonen förutsätts ha en tryggad försörjning. Lagen stadfästes den 20 december 2022.

 • 0
  Initiativ
 • 1
  Förberedelse
 • 2
  Egentlig beredning (tjänsteuppdrag/beredningsorgan)
 • 3
  Remissförfarande
 • 4
  Fortsattberedning
 • 5
  Statsrådets beslutsfattande
 • 6
  Riksdagsbehandling
 • 7
  Stadfästande av lag
 • ..
  Verkställighet och uppföljning

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:


Positiva beslut om familjeåterförening

Andelen positiva beslut av alla familjeåterföreningsbeslut och familjeåterföreningsbeslut som gäller minderåriga anknytningspersoner

Perheiden yhdistäminen

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:

 • Migrationsverket
 • Inrikesministeriet