Laddar ikonen

Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Inga personuppgifter samlas in om webbplatsens användare. E-postadressen ska fyllas i på responsblanketten, om användaren vill att responsen ska besvaras. Då behandlar statsrådets kansli de uppgifter som du lämnat för att utföra en uppgift av allmänt intresse (4 § i dataskyddslagen). På responsblanketten krävs inte uppgifter som betraktas som personuppgifter, utan responsblanketten kan också sändas helt anonymt. De personuppgifter som lämnats på responsblanketten bevaras tills responsen har besvarats eller tills behovet inte längre finns. Personuppgifterna kan behandlas av de tjänstemän som svarar för webbtjänstens administration.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av uppgifterna begränsas. Du har också rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter.

Öppnas i ett nytt mellanbladMer information om dina dataskyddsrättigheter

Öppnas i ett nytt mellanbladAnvisningar om att begära information

Dataombudsmannen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland.

Personuppgiftsansvarig

Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: [email protected]
tfn 0295 160 334

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Heidi Alajoki
Statsrådets kansli, ekonomienheten
[email protected]

Respons

Kommentarer om webbplatsen och dess innehåll kan lämnas på e-postadressen [email protected]. Du kan också ge respons via webbplatsens responsblankett. Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten, såsom personbeteckningar.

Meddelanden som myndigheten enligt bestämmelserna om god informationshantering ska föra en förteckning över registreras i statsrådets kanslis ärendehanteringssystem. Andra meddelanden raderas kalenderårsvis.

I frågor som gäller informationen i indikatorerna rekommenderar vi att du kontaktar den aktör som ansvarar för informationskällan. Informationskällan anges för varje indikator.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Vi samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen. Uppgifterna behövs för att förmedla kommunikationen, producera tjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten. Logguppgifter om personer som eventuellt gjort sig skyldiga till störande av post- eller teletrafik eller andra brott får lämnas ut till behöriga myndigheter för utredning av brott.

När det gäller logguppgifter är statsrådets kansli ansvarig personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Rättsregistercentralen svarar för den tekniska förvaltningen av logguppgifterna. Logguppgifter som samlats in för tillsynen över användningen och utlämnandet av uppgifter samt lagligheten bevaras i fem år.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att myndigheterna sörjer för dataskyddet och informationssäkerheten i samband med digitala tjänster. Även dataskyddsförordningen förutsätter skydd av personuppgifter.

Kakor

En kaka är en textfil som sparas på din dator, surfplatta eller telefon när du besöker en webbplats. Kakorna kan inte skada den enhet du använder. De analyserar inte data som finns på enheten och sprider inte virus. Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på webbplatsen.

Webbplatsen använder följande kaka

Namn: ork-cookie-button-clicked
Användningsändamål: Uppgift om huruvida användaren har tryckt på ”Stäng” i informationsbannern för besökarstatistik
Giltighetstid: Upphör inte att gälla

Tack vare den här kakan visas inte informationsbannern för webbanalys på nytt för användaren varje gång användaren navigerar från en sida till en annan eller laddar om sidan, om användaren en gång har stängt bannern och använder webbplatsen i samma webbläsare.

Hantering av kakor: Du kan hantera användningen av kakor i webbläsarens inställningar. I de flesta webbläsare kan du radera kakor från din enhet, förhindra att de sparas eller få ett meddelande innan de sparas. Observera att om du blockerar användningen av kakor helt och hållet kanske inte alla funktioner på webbplatsen fungerar som de ska. Mer information om hantering av kakor finns i webbläsarens anvisningar eller på tillverkarens webbplats.

Besökarstatistik

Ungefärlig statistik över med vilka enheter webbplatsen besöks  samlas in med hjälp av ett analysprogram (Matomo) som tillhandahålls av en tredje part. Programmet sparar inte kakor. Statistiska uppgifter om besökare på webbplatsen behandlas eller sparas inte på ett sådant sätt att enskilda användare skulle kunna identifieras. Enhetens IP-adress sparas inte i sin helhet.

Uppgifter om användarna lämnas inte ut till tredje part. Vi samlar in uppgifter för att följa hur många som använder tjänsten och hur tjänsten fungerar och för att utveckla tjänsten. Statistiska uppgifter om besökarnas enheter, webbläsare och verksamhet på webbplatsen samlas in på ett allmänt plan. Enskilda användare går inte att identifiera utifrån de insamlade uppgifterna.

Besökarstatistiken genomförs av Rättsregistercentralen. Statistiken lagras på servrar hos Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori). Servrarna finns i TietoEvrys datacenter som ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du inte vill att uppgifter om ditt besök samlas in, kan du i din webbläsares inställningar välja funktionen ”Följ inte” (Do not track).