Laddar ikonen

Yttrandefrihet och rätt att framföra åsikter

Yttrandefriheten och rätten att framföra åsikter är viktiga rättigheter som har tryggats genom grundlagen och de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna och vars existens är en förutsättning för att utöva flera andra rättigheter. Samtidigt är det en väsentlig del av en fungerande demokrati. I kärnan i yttrandefriheten i Finland ingår förbudet mot förhandscensur, vilket innebär att myndigheterna och andra organ inte får förbjuda och granska publikationer och meddelanden på förhand.

Till yttrandefriheten hör att yttra, ta emot och dela upplysningar, åsikter och andra meddelanden utan ingripanden på förhand. För att denna rätt ska tillgodoses är det livsviktigt att medierna är fria och oberoende och att journalisterna kan arbeta i trygghet och utan förhandscensur. Därför anses medierna hålla koll på makthavarna.


Bedömning av yttrandefriheten och mediernas handlingsfrihet i Finland i den alleuropeiska utredningen Media Pluralism Monitor

Riskområden för mediemångfald

Riskerna för mediemångfald har bedömts på fyra områden. Dessa områden anses omfatta alla de viktigaste riskfaktorerna för mediemångfald och frihet: grundtrygghet, mångfald på marknaden, politisk självständighet och social delaktighet. Resultaten bygger på en rad indikatorer som presenteras närmare för de två områdena nedan. En risknivå under 33 % anses vara låg, 34–66 % innebär en medelstor risk och 67–100 % en hög risk.

Median moninaisuuden riskialueet

Uppdaterad den 1 juni 2023

Risker för grundtryggheten

Under rubriken Grundtrygghet följer man upp riskerna i anslutning till följande områden: tryggande av yttrandefriheten, rätt till information, journalisternas arbetsförhållanden, självständighet och effektivitet hos den myndighet som reglerar medierna samt tillgång till medier och internetförbindelser. En risknivå under 33 % anses vara låg, 34–66 % innebär en medelstor risk och 67–100 % en hög risk.

Perusturvaan liittyvät riskit

Uppdaterad den 1 juni 2023

Risker i anslutning till social delaktighet

Under rubriken Social delaktighet följer man upp riskerna i anslutning till följande delområden: användning av minoriteters medier, lokala och regionala medier, kvinnors ställning i medierna, medieläskunnighet samt skydd mot olaglig och skadlig kommunikation. En risknivå under 33 % anses vara låg, 34–66 % innebär en medelstor risk och 67–100 % en hög risk.

Sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät riskit

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:


Finlands bedömning i det internationella pressfrihetsindexet

Finlands placering i den internationella bedömningen och poängantal

5

Placering 2023

Finlands placering i det internationella pressfrihetsindexet var oförändrad 2023 jämfört med 2022. Båda åren var Finland på femte plats.

Suomen pistemäärä kansainvälisessä arviossa

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor:

Ett viktigt syfte med yttrandefriheten är att garantera förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle, nämligen en fri opinionsbildning, en öppen offentlig diskussion och en möjlighet att kritisera maktbruk i offentligheten. De politiska beslutsfattarna ska ha möjlighet att diskutera till och med svåra teman och föra fram åsikter om dem. Yttrandefriheten innebär dock inte att man får säga vad som helst, utan den har gränser och andra personers rättigheter ska respekteras.


Trakasserier och hot mot kommunalfullmäktige

Kommunala beslutsfattares upplevelser av trakasserier och hot per år

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuosittain

Uppdaterad den 1 juni 2023

Kommunala beslutsfattares upplevelser av trakasserier och hot per grupp

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta ryhmittäin

Uppdaterad den 1 juni 2023

Uppfattningar hos kommunala beslutsfattare som upplevt trakasserier om orsaken till hot eller våld hösten 2020

Häirintää kokeneiden kuntapäättäjien käsitykset uhkailun tai väkivallan syystä syksyllä 2020

Uppdaterad den 1 juni 2023

Källor: