Latauskuvake

Sanan- ja mielipiteenvapaus

Sanan- ja mielipiteen vapaus ovat tärkeitä perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia, joiden olemassaolo on edellytyksenä monien muiden oikeuksien käyttämiselle. Samalla ne ovat olennainen osa toimivaa demokratiaa. Suomessa sananvapauden ytimeen kuuluu ennakkosensuurin kielto, mikä tarkoittaa sitä, etteivät viranomaiset tai muut tahot saa ennakkoon kieltää ja tarkastaa julkaisuja tai viestejä.

Sananvapauteen kuuluu tietojen, mielipiteiden ja muiden viestien ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista. Tämän oikeuden toteutumisen kannalta on elintärkeää, että tiedotusvälineet ovat vapaita ja riippumattomia ja että toimittajat voivat tehdä työtään turvassa ja ilman ennakkosensuuria. Mediaa pidetäänkin vallan vahtikoirana.


Arvio sananvapauden ja median toimintavapauden toteutumisesta Suomessa yleiseurooppalaisessa Media Pluralism Monitor ‑selvityksessä

Median moninaisuuden riskialueet

Riskejä median moninaisuudelle on arvioitu neljällä alueella. Näiden alueiden katsotaan kattavan kaikki tärkeimmät riskitekijät median moninaisuudelle ja vapaudelle: perusturva, markkinoiden moninaisuus, poliittinen itsenäisyys ja sosiaalinen osallisuus. Tulokset perustuvat kullakin alueella joukkoon indikaattoreita, joita esitellään kahden alueen osalta tarkemmin alla. Alle 33 %:n jäävä riskitaso katsotaan matalaksi, 34–66 % tarkoittaa keskisuurta riskiä ja 67–100 % korkeaa riskiä.

Median moninaisuuden riskialueet

Päivitetty 1.6.2023

Perusturvaan liittyvät riskit

Perusturva-otsikon alla seurataan seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä: sananvapauden turva, oikeus tietoon, journalistien työolot, mediaa sääntelevän viranomaisen itsenäisyys ja tehokkuus sekä median ja internetyhteyksien saatavuus. Alle 33 %:n jäävä riskitaso katsotaan matalaksi, 34–66 % tarkoittaa keskisuurta riskiä ja 67–100 % korkeaa riskiä.

Perusturvaan liittyvät riskit

Päivitetty 1.6.2023

Sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät riskit

Sosiaalinen osallisuus -otsikon alla seurataan seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä: vähemmistöjen median käyttö, paikallinen ja alueellinen media, naisten asema mediassa, medialukutaito sekä suoja laittomalta ja haitalliselta viestinnältä. Alle 33 %:n jäävä riskitaso katsotaan matalaksi, 34–66 % tarkoittaa keskisuurta riskiä ja 67–100 % korkeaa riskiä.

Sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät riskit

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Suomea koskeva arvio kansainvälisessä lehdistövapausindeksissä

Suomen sijoitus kansainvälisessä arviossa ja pistemäärä

5

Sijoitus vuonna 2023

Suomen sijoitus kansainvälisessä lehdistövapausindeksissä pysyi samana vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Suomi oli molempina vuosina viides.

Suomen pistemäärä kansainvälisessä arviossa

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Sananvapauden keskeisenä tarkoituksena on taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin. Poliittisten päättäjien tulee voida keskustella vaikeistakin aiheista ja esittää niihin kantansa. Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitä tahansa saa sanoa, vaan sillä on rajansa ja toisten oikeuksia tulee kunnioittaa.


Kunnanvaltuutettujen kokema häirintä ja uhkailu

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuosittain

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuosittain

Päivitetty 1.6.2023

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta ryhmittäin

Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta ryhmittäin

Päivitetty 1.6.2023

Häirintää kokeneiden kuntapäättäjien käsitykset uhkailun tai väkivallan syystä syksyllä 2020

Häirintää kokeneiden kuntapäättäjien käsitykset uhkailun tai väkivallan syystä syksyllä 2020

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet: