Latauskuvake

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus ja oikeus elämään

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtaisella vapaudella tarkoitetaan paitsi ihmisen fyysistä vapautta myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Vapaudenmenetyksestä voi olla kyse esimerkiksi, jos ihminen otetaan säilöön tai tahdosta riippumattomaan hoitoon. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa esimerkiksi pakolla toteutettavia lääketieteellisiä ja vastaavia toimenpiteitä vastaan. Oikeus turvallisuuteen sisältää julkisen vallan velvoitteen suojella ihmisiä rikoksilta.

Väkivalta, erityisesti naisiin kohdistunut väkivalta, on Suomessa edelleen vakava ihmisoikeusongelma, johon puuttuminen edellyttää niin ennaltaehkäiseviä toimia kuin riittäviä palveluja väkivallan uhreille. Sukupuolen lisäksi myös esimerkiksi etninen tausta tai vammaisuus voivat vaikuttaa alttiuteen joutua väkivallan tai sillä uhkailun kohteeksi.


Koettu väkivalta koko väestön tasolla

Vähintään kerran viimeisten viiden vuoden aikana fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuudet eri vastaajaryhmissä (%) vuonna 2021

Vähintään kerran viimeisten viiden vuoden aikana fyysistä väkivaltaa kokeneiden sukupuolittaiset osuudet eri vastaajaryhmissä (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna (% 15–74-vuotiaista)

Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen ja iän mukaan (% 15–74-vuotiaista)

Päivitetty 1.6.2023

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Väkivallan seurauksena fyysisen vamman saaneet sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna (% 15–74-vuotiaista)

Väkivallan seurauksena fyysisen vamman saaneet sukupuolen ja iän mukaan (% 15–74-vuotiaista)

Päivitetty 1.6.2023

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Parisuhdeväkivalta

Koettu fyysinen ja seksuaalinen parisuhdeväkivalta sukupuolen mukaan (% 15–74-vuotiaista)

Koettu fyysinen ja seksuaalinen parisuhdeväkivalta sukupuolen mukaan

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Parisuhdeväkivallan uhrina kuolleet sukupuolittain

Parisuhdeväkivallan uhrina kuolleet sukupuolittain

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Turvakotien paikkamäärä ja asiakasmäärä

Perhepaikkojen lukumäärä

Turvakotipaikkojen lukumäärä ja asiakasmäärä Perhepaikkojen lukumäärä (perhepaikat))

Päivitetty 1.6.2023

Turvakotien kokoa kuvataan perhepaikkojen määrällä. Perhepaikan koko vaihtelee ja eri turvakodeissa on eri määrä perhepaikkoja. Jos turvakotiin tulee yksi asiakas, varataan hänelle yksi perhepaikka. Samoin jos turvakotiin tulee asiakas ja lapsia, varataan heille yksi perhepaikka. Se kuinka monta asiakasta voi olla yhdellä perhepaikalla vaihtelee, eikä sitä ole sitovasti määritelty.

Turvakotien asiakasmäärä

Turvakotipaikkojen lukumäärä ja asiakasmäärä (turvakotipaikat)

Päivitetty 1.6.2023

Turvakotien aikuisasiakkaiden lukumäärässä ovat mukana myös ne turvakotien asiakkaat, jotka eivät tilastoidu binäärisesti naisiksi  ja miehiksi.

Turvakotien aikuisasiakkaiden sukupuolijakauma

Turvakotipaikkojen lukumäärä ja asiakasmäärä (turvakotipaikat)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Väkivallan uhreille suunnattujen puhelinpalveluiden puhelumäärät

Parisuhdeväkivallan osuus väkivaltaa koskevista yhteydenotoista Nollalinjaan (%)

Parisuhdeväkivallan osuus väkivaltaa koskevista yhteydenotoista Nollalinjaan (%)

Päivitetty 1.6.2023

Väkivaltaa koskevat yhteydenotot sisältävät puheluiden lisäksi vuonna 2021 ja 2022 myös chat-yhteydenotot.

Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden sukupuolijakaumat Nollalinjassa

Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden sukupuolijakaumat Nollalinjassa

Päivitetty 1.6.2023

Väkivaltaa koskevat yhteydenotot sisältävät puheluiden lisäksi vuonna 2021 ja 2022 myös chat-yhteydenotot.

Rikosuhripäivystyksen parisuhdeväkivaltaa koskevat puhelumäärät

Rikosuhripäivystyksen parisuhdeväkivaltaa koskevat puhelumäärät

Päivitetty 1.6.2023

Luvut kattavat seuraavat parisuhdeväkivaltaa koskevat yhteydenottojen syyt:

 • Täysi-ikäiseen kohdistunut parisuhdeväkivalta
 • Alaikäiseen kohdistunut parisuhdeväkivalta
 • Lähestymiskieltoasia
 • Lähestymiskiellon rikkominen
 • Vaino
 • Henkinen väkivalta/uhkailu/häirintä/kiristys läheisen taholta
Naisten Linjan vastaanottamat puhelut

Naistenlinjan parisuhdeväkivaltaa koskevat puhelumäärät

Päivitetty 1.6.2023

Naisten Linjan parisuhdeväkivaltaa koskevien puheluiden osuus vastatuista puheluista

Naistenlinjan parisuhdeväkivaltaa koskevat puhelumäärät

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Seri-tukikeskusten määrä ja asiakasmäärä

Seri-tukikeskusten määrä

SERI-tukikeskusten asiakasmäärät ja tukikeskusten määrä

Päivitetty 1.6.2023

Seri-tukikeskusten asiakasmäärä

SERI-tukikeskusten asiakasmäärät ja tukikeskusten määrä

Päivitetty 1.6.2023

Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteenSeri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö kaikille yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.

Lähteet:

 • Seri-tukikeskukset

Lapsiin kohdistuva väkivalta

Lapsiin kohdistunut vakava väkivalta

Alaikäiset, joilla on ollut väkivallasta seuranneita sairaalahoitojaksoja

Alaikäiset, joilla väkivallasta seuranneita sairaalahoitojaksoja

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteri, THL
Sairaalahoidettavien väkivallan uhrien ikä ja sukupuoli (2018–2022)

Sairaalahoidettavien väkivallan uhrien ikä ja sukupuoli

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteri, THL
Väkivallantekijän ja sairaalahoidossa olleen alaikäisen uhrin välinen suhde (2018–2022)

Väkivallantekijän ja sairaalahoitoa vaatineen alaikäisen uhrin välinen suhde

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteri, THL
Väkivallan tai tahallisuudeltaan epäselvän vahingoittavan tapahtuman uhrina kuolleet 0–14 -vuotiaat

0–14 -vuotiaina kuolleet

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Lasten rikosuhrikokemukset

Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita nuoria (%) jaoteltuna sukupuolen ja teon mukaan

Kuluneen vuoden aikana uhrikokemuksen kokeneita nuoria (%) jaoteltuna sukupuolen ja väkivallan muodon mukaan

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Fyysistä uhkaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden lasten ja nuorten osuus sukupuolen ja kouluasteen mukaan (%)

Fyysistä uhkaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden lasten ja nuorten osuus sukupuolen ja kouluasteen mukaan (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Asiakkaan itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollossa kantava periaate sekä osa perustuslaissa turvattua oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Itsemääräämisoikeus merkitsee esimerkiksi asiakkaan oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Sosiaali- ja terveydenhuollossa rajoitustoimenpiteiden käytön tulee perustua lakiin.


Itsemääräämisoikeuden edistämiseksi tehdyt toimet

Sosiaali- ja terveysministeriön hanke asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Itsemääräämisoikeuden rajoitukset vammaisten henkilöiden asumisyksiköissä

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat aluehallintovirastoissa ja Valvirassa

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (vammaisten asumisyksiköissä)

Päivitetty 1.6.2023

Raskain toimenpide, johon valvonta tai kantelu on johtanut

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (vammaisten asumisyksiköissä)

Päivitetty 1.6.2023

Eduskunnan oikeusasiamies on nostanut vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen puutteet kymmenen keskeisen suomalaisen perus- ja ihmisoikeusongelman joukkoon jokaisessa vuosikertomuksessaan vuodesta 2013 alkaen.

Vuoden 2021 toimintakertomuksen mukaan ”laitoshoidossa itsemääräämisoikeuden rajoittamiskäytännöt vaihtelevat. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain rajoitustoimenpiteitä koskenut muutos (381/2016) on parantanut tilannetta, mutta lain käytännön soveltamisessa on epätietoisuutta, puutteita ja laiminlyöntejä.” (s. 127)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Itsemääräämisoikeuden rajoitukset lastensuojelulaitoksissa

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat aluehallintovirastoissa ja Valvirassa

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (lastensuojelulaitoksissa)

Päivitetty 1.6.2023

Raskain toimenpide, johon kantelu tai valvonta on johtanut

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (lastensuojelulaitoksissa)

Päivitetty 1.6.2023

Eduskunnan oikeusasiamies on nostanut puutteet lastensuojelun toteutumisessa kymmenen keskeisen suomalaisen perus- ja ihmisoikeusongelman joukkoon jokaisessa vuosikertomuksessaan vuodesta 2013 alkaen.

Vuoden 2021 toimintakertomuksen mukaan ”lastensuojelulaitoksissa tehdään edelleen rajoittamistoimenpiteitä lastensuojelulain vastaisesti käyttämällä niitä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa tai sellaisin tavoin, joita laki ei salli.” (s. 127)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Itsemääräämisoikeuden rajoitukset psykiatrisessa sairaalahoidossa

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat aluehallintovirastoissa ja Valvirassa

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (psykiatrisessa sairaalahoidossa)

Päivitetty 1.6.2023

Raskain toimenpide, johon kantelu tai valvonta on johtanut

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (psykiatrisessa sairaalahoidossa)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Kanteluita ja valvontoja koskevat tilastot vuosilta 2018–2022, aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Ilmoitukset potilaiden eristämisistä ja sitomisista tahdosta riippumattomassa hoidossa ja tutkimuksessa

Ilmoitukset potilaiden eristämisistä ja sitomisista tahdosta riippumattomassa hoidossa ja tutkimuksessa

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Aluehallintovirastot


Itsemääräämisoikeuden rajoitukset vanhustenhuollon yksiköissä

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat aluehallintovirastoissa ja Valvirassa

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (vanhustenhuollon yksiköissä)

Päivitetty 1.6.2023

Raskain toimenpide, johon kantelu tai valvonta on johtanut

Itsemääräämisoikeuden ja perusoikeuksien rajoittamista koskeneet kantelut ja valvonnat (vanhustenhuollon yksiköissä)

Päivitetty 1.6.2023

Eduskunnan oikeusasiamies on nostanut puutteet vanhusten oloissa ja kohteluissa kymmenen keskeisen suomalaisen perus- ja ihmisoikeusongelman joukkoon jokaisessa vuosikertomuksessaan vuodesta 2013 alkaen.

Vuoden 2021 toimintakertomuksen mukaan ”vanhusten hoidossa ja hoivassa käytettävien itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteiden tulisi perustua lakiin. Vaadittava säädöspohja puuttuu kuitenkin edelleen melkein kokonaan. Rajoitustoimenpiteitä myös käytetään, vaikka se ei ole välttämätöntä, vaan tilanteet olisivat ratkaistavissa muilla keinoilla. Koronapandemian aikana virheellisiä toimintakäytäntöjä on ollut eri hoivayksiköissä. Riskinä on edelleen, että vanhusten oikeuksia rajoitetaan tarpeettomasti terveysturvallisuuden perusteella.” (s. 126)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Itsemääräämisoikeuden edistämiseksi tehdyt toimet vanhustenhuollon yksiköissä

Henkilökunnan osaaminen muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemisessa

Toimintayksiköiden vastaukset kysymykseen ”Millaiseksi arvioitte nykyisen henkilöstönne osaamisen seuraavilla alueilla: Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen” (%) vuonna 2020

Henkilökunnan osaaminen muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemisessa

Päivitetty 1.6.2023

Onko toimintayksiköissä tehty suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta?

Toimintayksiköiden vastaukset kysymykseen ”Onko toimintayksikössänne suunnitelma asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta?” (%) vuonna 2020

Onko toimintayksiköissä tehty suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta?

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Vuoden 2022 vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan usein transihmisiä (transsukupuoliset, transvestiitit ja muunsukupuoliset tai transgenderit) sekä intersukupuolisia ihmisiä. Heille sukupuolen moninaisuus voi olla biologista tai se voi liittyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Sukupuolivähemmistöön kuuluvilla, kuten kaikilla muillakin ihmisillä, on itsemääräämisoikeus eli vapaus määrätä itsestään ja toimistaan.


Sukupuolen korjaamiseen liittyvän sterilisaatiovaatimuksen poistaminen sekä juridisen sukupuolimerkinnän korjaamisen irrottaminen lääketieteellisestä hoidosta

Lääketieteellinen selvitys tai diagnoosi ja lisääntymiskyvyttömyys eivät ole enää edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Hallituksen esitys HE 189/2022 vp laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022. Eduskunta hyväksyi 1.2.2023 lain sukupuolen vahvistamisesta (295/2023) ja siihen liittyvät muutoslait (296–307/2023). Lait tulivat voimaan 3.4.2023. Uudella lailla vahvistetaan itsemääräämisoikeuden toteutumista, henkilökohtaista koskemattomuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta yksityiselämään.

 • 0
  Aloite
 • 1
  Esi­valmistelu
 • 2
  Perus­valmistelu (virkatyö/ valmistelu­elin)
 • 3
  Lausunto­menettely
 • 4
  Jatko­valmistelu
 • 5
  Valtio­neuvoston päätöksen­teko
 • 6
  Eduskunta­käsittely
 • 7
  Lain vahvis­taminen
 • ..
  Täytäntöön­pano ja seuranta

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Sosiaali-ja terveysministeriö asetti 27.5.2021 translainsäädännön uudistamisen työryhmäkokoonpanon toimikaudelle 1.6.2021–31.1.2022. Virkamiesryhmän toimikautta jatkettiin 31.3.2022 saakka. Työryhmä koostui virkamiesryhmästä sekä seuranta- ja arviointiryhmästä. Virkamiesryhmän tehtävänä oli mm. tehdä tarvittavat ehdotukset intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi lapsen edun ja henkilökohtaisen koskemattomuuden sekä iän ja kehitystason mukaisesti.

Translainsäädännön uudistamisen virkamiesryhmä laati 31.3.2022 julkaistun muistion, joka sisältää seuraavat ehdotukset intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi:

Selvitys käytännöistä

Selvityksen laatiminen intersukupuolisten lasten sukupuolipiirteitä muokkaaviin toimenpiteisiin ja hoitoihin liittyvistä käytännöistä.

Ohjaus

Ohjaus, jossa korostettaisiin lääketieteellisen diagnostiikan ohella huomioitavia asioita kuten lapsen itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta, monipuolisen tiedon tarjoamista sekä vertaistukeen ohjaamista.

Koulutus

Lasten kanssa toimivien ammattilaisten koulutus intersukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta, jotta he voisivat tukea intersukupuolisten lasten kasvua ja kehitystä.

Asianmukainen tieto

Asianmukaisen tiedon saamisen varmistaminen intersukupuolisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Päivitetty 1.6.2023

Lue aiheesta lisää

Lähteet:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Säilöön ottamisesta päättää poliisi tai rajavartija. Suomessa ulkomaalaisia voidaan ottaa säilöön esimerkiksi rikollisuuteen tai pakenemiseen liittyvistä syistä. Säilöönotto merkitsee syvälle menevää puuttumista yksilön vapauteen ja siksi se onkin sallittua vain tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa ja viimesijaisena keinona.


Ulkomaalaislain perusteella tehdyt säilöönotot

Säilöön otettujen henkilöiden kokonaismäärä

Poliisin tekemät säilöönottopäätökset

Poliisin tekemät säilöönottopäätökset (kaikki)

Päivitetty 1.6.2023

Rajavartiolaitoksen tekemät säilöönottopäätökset

Rajavartiolaitoksen tekemät säilöönottopäätökset (yhteensä)

Päivitetty 1.6.2023

Alaikäisten säilöön otettujen henkilöiden määrä

Poliisin tekemät säilöönottopäätökset

Poliisin tekemät säilöönottopäätökset (alaikäiset)

Päivitetty 1.6.2023

Kuvaajassa esitetyn lisäksi vuosina 2020 ja 2021 poliisi teki alle 5 alaikäisten säilöönottopäätöstä. Emme julkaise tarkkoja lukuja tietosuojasyistä.
Rajavartiolaitos ei tilastoi alaikäisten säilöönottoja erikseen.

Lähteet:

 • Poliisihallitus
 • Rajavartiolaitos

Säilöönoton keston keskiarvo

Säilöönoton keston keskiarvo poliisin tiloissa

Säilöönoton keskiarvo poliisin tiloissa

Päivitetty 1.6.2023

Alaikäisten säilöönoton keston keskiarvo poliisin tiloissa

Säilöönoton keskiarvo poliisin tiloissa

Päivitetty 1.6.2023

Säilöönoton keston keskiarvo Rajavartiolaitoksen tiloissa

Rajavartiolaitos ilmoitti säilöönoton keston keskiarvon muutaman tunnin mittaiseksi. Henkilöitä säilytetään Rajavartiolaitoksen tiloissa vain asian vaatiman alkukäsittelyn ajan, jonka jälkeen asiakas siirretään säilöönottoyksikköön tai edellytysten niin täyttyessä poliisivankilaan.

Päivitetty 1.6.2023

Säilöönoton keston keskiarvo Maahanmuuttoviraston tiloissa

Päivitetty 1.6.2023

Alaikäisten säilöönoton keston keskiarvo Maahanmuuttoviraston tiloissa

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Poliisihallitus
 • Rajavartiolaitos
 • Maahanmuuttovirasto

Ihmiskauppa on vakava rikos ja ihmisoikeusloukkaus, jossa rajoitetaan toisen vapautta ja toimintaa. Ihmiskauppaa on hyvin monen muotoista. Sitä esiintyy esimerkiksi työvoiman hyväksikäytön yhteydessä. Vain osa ihmiskaupasta tulee viranomaisten tietoon. Suomessa on useita eri tahoja, jotka toimivat ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrien auttamiseksi.


Ihmiskaupan vastaisen työn resurssit

Käytännössä toteutuneet, ihmiskauppatyöhön allokoidut henkilötyövuodet toimijakohtaisesti

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Oikeusministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ulkomaisen työvoiman valvontaan aluehallintovirastoissa käytetyt resurssit

Päivitetty 1.6.2023

Työsuojelun vastuualueiden ulkomaisen työvoiman valvonnassa on kaksi keskeistä valvonnan osa-aluetta. Tarkastuksilla valvotaan, että ulkomaalaisilla työntekijöillä on työnteko-oikeus Suomessa. Toiseksi valvonnalla varmistetaan, että työnantajat noudattavat lainsäädäntöä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen osalta. Jos työnantaja ei noudata työsuhteen vähimmäisehtoja voi kyse olla työperäisestä hyväksikäytöstä tai jopa ihmiskaupasta. Valvonnassa havaittuja tyypillisiä ilmiöitä ovat työnteko-oikeudettoman ja pimeän työvoiman käyttö sekä alipalkkaus. Työsuojeluviranomaisella on ilmoitusvelvollisuus poliisille esitutkintaa varten havainnoista työperäisestä ihmiskaupasta ja törkeästä ihmiskaupasta.

Lähteet:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö

Pääsääntöisesti ihmiskauppatorjuntaa ja -tutkintaa tekevän henkilöstön määrä poliisissa

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

 • Poliisihallitus

Viranomaisten tietoon tullut ihmiskauppa

Ihmiskauppa on tyypillisesti piilorikollisuutta, josta vain osan arvioidaan tulevan viranomaisten tietoon. Ihmiskaupan heikolle ilmitulolle on useita syitä. Monesti uhrit pelkäävät hyväksikäyttäjiään.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän uusien asiakkaiden määrä hyväksikäyttötarkoituksen ja tapahtumapaikan mukaan

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän uusien asiakkaiden kokonaismäärä (vuosi)

Päivitetty 1.6.2023

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän uusien asiakkaiden kokonaismäärä (tarkoitus)

Päivitetty 1.6.2023

Benefit fraud -ihmiskaupassa uhri alistetaan ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, esimerkiksi äärimmäiseen köyhyyteen, jotta hyväksikäyttäjä voi ottaa itselleen uhrille maksettavat tuet ja ottaa uhrin nimissä vaikkapa pikavippejä.

Lähteet:

Ihmiskauppaan liittyvät rikosprosessitilastot

Ihmiskauppaan liittyvät rikosprosessitilastot

Päivitetty 1.6.2023

Viranomaisten tietoon tulleella rikoksella tarkoitetaan poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettua asiaa. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä.

Lähteet:

 • Tilastokeskus (rikos- ja pakkokeinotilasto) sekä tuomioistuintilastot

Osuus Neliapila-järjestöjen asiakkaista, joka ei ole halunnut viranomaispalveluiden piiriin

Vastaukset kysymykseen ”Miten asia eteni, jos henkilön kanssa puhuttiin ihmiskaupasta tai muusta vakavasta hyväksikäytöstä?” (%) vuonna 2022

Osuus Neliapila-järjestöjen kyselyyn vastanneista, joka ei ole halunnut viranomaispalveluiden piiriin

Päivitetty 1.6.2023

Vastaukset kysymykseen ”Jollei henkilö halunnut viedä asiaa eteenpäin, mitkä olivat syyt?” (%) vuonna 2022

Osuus Neliapila-järjestöjen kyselyyn vastanneista, joka ei ole halunnut viranomaispalveluiden piiriin (asiaa ei viety eteenpäin)

Päivitetty 1.6.2023

Vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon.

Tiedot perustuvat Neliapila-järjestöjen työntekijöille suunnattuun kyselylomakkeeseen, joka täytetään, kun järjestön asiakkaana olevan henkilön kertomuksesta herää epäily ihmiskaupasta. Kun ihmiskauppaa tunnistetaan matalalla kynnyksellä, on todennäköistä, että osa tunnistetuista henkilöistä on jonkin muun rikoksen kuin ihmiskaupparikoksen uhreja. Vuoden 2022 tiedot perustuvat 214 lomakkeeseen, joihin oli merkitty arvio siitä, mihin ihmiskaupan muotoon henkilön tilanne viittasi.

Neliapilajärjestöt on järjestöverkosto, jonka tehtäviä ovat muun muassa ihmiskaupan ja ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhrien auttaminen sekä ihmiskauppaan liittyvien haavoittuvuuksien tunnistaminen. Neliapilajärjestöjä ovat Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys.  Verkosto perustettiin huhtikuussa 2015.

Lähteet:

 • Neliapila-järjestöjen kysely työntekijöilleen

Ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä

Ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä

Päivitetty 1.6.2023

Tilastot kattavat sekä ne ensimmäistä oleskelulupaa koskevat hakemukset että ne turvapaikkahakemukset, joissa päätös perustuu ihmiskaupan uhriksi joutumiselle. Lisäksi mukana tilastoissa ovat jatkolupahakemukset.

Kaikista ihmiskaupan uhreille myönnetyistä oleskeluluvista ei kerätä tietoa. Myös kansainvälistä suojelua saanut voi olla ihmiskaupan uhri. Turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevia lupia, joissa ihmiskaupan uhriksi joutuminen on ollut perusteena, ei ole kuitenkaan mahdollista saada tilastoituna. Ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön oleskelulupa voidaan tilanteesta riippuen myöntää myös yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella, mistä ei myöskään kerätä tarkkoja lukumääriä.

Lähteet:

 • Maahanmuuttovirasto

Viharikoksella tarkoitetaan rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai esimerkiksi vammaisuutta kohtaan. Viharikosmotiivi voi olla rangaistusta koventava tekijä.

Vihapuhe voi olla rikoslain mukainen rikos, yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää tai muuten yleisesti haitallista ilmaisua.


Poliisin tietoon tullut viharikollisuus

Poliisille tehdyt rikosilmoitukset epäillyistä viharikoksista

Poliisille tehdyt rikosilmoitukset epäillyistä viharikoksista

Päivitetty 1.6.2023

Selvityksen aineistona on käytetty poliisin rikosilmoitustietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kyse on epäillyistä viharikoksista eikä vielä oikeudessa tuomituista rikoksista.

Eri viharikosmotiivien osuudet epäillyistä viharikoksista tehdyissä rikosilmoituksissa

Eri viharikosmotiivien osuudet epäillyistä viharikoksista tehdyissä rikosilmoituksissa

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet: