Latauskuvake

Toimeentulo ja ihmisarvoinen työ

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Jos henkilö ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on hänellä oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso. Yksilö saattaa kaivata tukea etenkin työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Näissä tilanteissa jokaisella on oikeus perustoimeentulon turvaan.

Suomi on vuonna 2022 asettanut kansalliseksi tavoitteekseen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Erityistä huolta aiheuttaa lapsiperheiden kokema köyhyys, sillä sen vaikutukset voivat olla erityisen pitkäkestoisia ja moniulotteisia. Köyhyyden mittaaminen on kuitenkin haastavaa. Köyhyys ymmärretään Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa yleensä suhteellisena köyhyytenä. Suhteellinen köyhyys tarkoittaa sitä, että ihminen ei kykene saavuttamaan yhteiskunnassa odotettua, yleisesti hyväksyttyä kohtuullista vähimmäiselintasoa.


Perusturvan riittävyys

Kansaneläkeindeksistä annetun lain mukaan perusturvan riittävyys on arvioitava joka neljäs vuosi. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kutsunut arviointiryhmän koolle nyt jo neljä kertaa.

Perusturvalla viitataan perustoimeentulon turvaan, jota henkilö saa työttömänä, sairaana, työkyvyttömänä, vanhuuden aikana, vanhempainvapaalla ollessaan sekä huoltajan menetyksen yhteydessä. Raportissa perusturvaksi luetaan perusturvaetuus verotus huomioiden, asumistuki sekä mahdolliset lapsilisät ja elatustuet. Osassa laskelmista huomioidaan myös perustoimeentulotuki, vaikka sitä ei raportissa lueta perusturvaan vaan vähimmäisturvaan.

Perusturvan riittävyyttä mitataan raporteissa monella tavalla, joista keskeisin on esimerkkiperheiden tulojen vertailu suhteessa viitebudjetteihin. Viitebudjetit kuvaavat yhteiskunnalliseen osallisuuden edellyttämää vähimmäiskulutustasoa. Kolmeen ensimmäiseen arviointiin viitebudjetit laadittiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja uusimpaan vuoden 2023 arviointiin Turun yliopistossa.

Arviointiraportti 2019–2023, keskeiset tulokset

Työttömän, sairaan ja vanhempainvapaan perusturva ei riitä kattamaan viitebudjettien menoja, mutta eläkeläisen perusturva sen sijaan kattaa. Opiskelijan sosiaaliturva riittää kattamaan viitebudjetit vain opintolainan kanssa.

Vuosina 2019–2023 perusturvan taso on kasvanut suhteessa yleiseen hinta- sekä ansiotasoon. Hallitus toteutti lakisääteiset indeksitarkistukset sekä korotti perusturvan tasoa vuonna 2020 ja lapsiperheiden osalta väliaikaisesti myös vuonna 2023. Hintojen nousu nosti myös asumistukien tasoa: vuokrataso on kasvanut melko maltillisesti, mutta asumistukien kattovuokria on nostettu yleisen hintatason kehityksen mukaisesti, mikä on kasvattanut asumistukien tasoa monella. Niillä perusturvan saajilla, jotka saavat toimeentulotukea, perusturvan tason kasvu ei heijastu kokonaistulotasoon, koska perusturvan korotukset pienentävät toimeentulotuen määrää täysimääräisesti. Toisaalta lapsiperheiden ja erityisesti yksinhuoltajien toimeentulotuen tasoa korotettiin hallituskauden aikana. Pienituloiset etuudensaajat ovat hyötyneet tavallista enemmän yleiseen hintakehitykseen sidotuista indeksikorotuksista, koska hintojennousu on kohdistunut hyödykkeisiin, jotka muodostavat pienemmän osan pienituloisten kulutuksesta kuin keskimäärin. Näitä ovat erityisesti asumisen energia ja liikenteen polttoaineet. Suomen perus- ja vähimmäisturvan taso on kansainvälisesti tarkasteltuna kärki- tai keskitasoa riippuen perhemuodosta ja elämäntilanteesta.

Arviointiraportti 2015–2019, keskeiset tulokset

Minimikulutuksen viitebudjettien perusteella työttömän, kotihoidon tuen, vähimmäismääräisen sairaus- tai vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Eläkeläisen perusturva sen sijaan kattaa kohtuullisen minimikulutuksen. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa kohtuullisen minimikulutuksen vain opintolainan kanssa.

Vuosien 2015–2019 muutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet perusturvan tasoa tai pitäneet sen muuttumattomana. Erityisesti työttömän perusturvan taso on heikentynyt indeksileikkausten ja aktiivimallista johtuvien etuuksien alentamisen seurauksena. Eläkeläisten sekä sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajien perusturvan tasot sen sijaan ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan. Opiskelijoiden sosiaaliturva on muuttunut entistä lainapainotteisemmaksi. Toimeentulotuki paikkaa perusturvan heikentymistä erityisesti työttömillä. Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on kasvanut huomattavasti vuosina 2015–2019. Kun huomioidaan toimeentulotuki, perusturvan varassa elävien tulotaso ei ole laskenut vaan pysynyt kutakuinkin ennallaan. Perusturvan mahdollistama tulotaso on Suomessa länsieurooppalaista kärki- tai keskitasoa riippuen perhemuodosta ja elämäntilanteesta. Perusturvan varassa olevien tulotaso on pienempi kuin väestön arvioima riittävä vähimmäisturvan taso keskimäärin.

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Lapsiperheköyhyys

Toimeentulotukea saanet lapsiperheet vuosittain

Toimeentulotukea saanet lapsiperheet vuosittain

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Kokemus rahan riittävyydestä ruokaan, lääkkeisiin ja lääkärikäynteihin

Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%)

Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan tulee tukea työllisyyttä ja pyrkiä estämään se, ettei kukaan jäisi pysyvästi vaille työtä. Julkisen vallan tulee myös suojella, ettei ketään syrjitä työelämässä.


Työikäisten työllisyysaste väestöryhmittäin

Työikäisten työllisyysaste (%) väestöryhmittäin

Työikäisten työllisyysaste (%) väestöryhmittäin

Päivitetty 1.6.2023

Työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15–74 -vuotiaat henkilöt. Työllisyysaste mittaa työllisten osuutta saman ikäisestä väestöstä.

Lähteet:


Työelämäsyrjintä

”Oletko viimeisten viiden vuoden aikana kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa seuraavista syistä?”, kyllä-vastausten vastaajaryhmittäiset osuudet (%)

”Oletko viimeisten viiden vuoden aikana kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa seuraavista syistä?”, kyllä-vastausten vastaajaryhmittäiset osuudet (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

”Kuinka monta kertaa olet kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa viimeisten 12 kuukauden aikana?”, vastaajaryhmittäiset vastausjakaumat (%)

”Kuinka monta kertaa olet kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa viimeisten 12 kuukauden aikana?”, vastaajaryhmittäiset vastausjakaumat (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Kysymyksen ”Kun viimeksi koit syrjintää työssä tai työnhaussa, ilmoititko tapauksesta tai teitkö siitä valituksen?”, vastaajaryhmittäiset vastausjakaumat (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

”Kun viimeksi koit syrjintää työssä tai työnhaussa, miksi et ilmoittanut siitä?”, vastaajaryhmittäiset vastausten osuudet (%)

”Kun viimeksi koit syrjintää työssä tai työnhaussa, miksi et ilmoittanut siitä?”, vastaajaryhmittäiset vastausten osuudet (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Kokenut itse syrjintää tai eriarvoista kohtelua työpaikallaan edellisen viiden vuoden aikana, % osuus vuosittain

Kokenut itse syrjintää tai eriarvoista kohtelua työpaikallaan edellisen viiden vuoden aikana, % osuus vuosittain

Päivitetty 1.6.2023

Kokenut itse syrjintää tai eriarvoista kohtelua työpaikallaan edellisen viiden vuoden aikana eri syrjintätilanteissa, % osuus

Kokenut itse syrjintää tai eriarvoista kohtelua työpaikallaan edellisen viiden vuoden aikana eri syrjintätilanteissa, % osuus

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet: