Latauskuvake

Kieli ja kulttuuri

Perustuslaissa taataan jokaisen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Suomen kansalliskielten, suomen ja ruotsin, osalta on vahvistettu maamme kaksikielisyys. Myös vähemmistöryhmien, kuten saamelaisten ja romanien, kielelliset ja kulttuuriset oikeudet nauttivat perustuslain suojaa. Viittomakieli voidaan kielellisenä järjestelmänä rinnastaa puhuttuihin kieliin.

Suomi on kaksikielinen maa, jonka kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Jokainen saa käyttää suomea tai ruotsia viranomaisten kanssa asioidessaan. Suomen- ja ruotsinkielisen väestön yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että yhteiskunnallisia palvelut järjestetään molemmilla kansalliskielillä. Myös koulutus ja tiedonvälitys omalla kielellä ovat tärkeitä perustekijöitä kielellisten oikeuksien toteutumisessa.


Kansalliskielten puhujien kokema kieli-ilmapiiri

Ruotsin- ja suomenkielisten kokemus kotikuntansa kieliryhmien välisistä suhteista (2020)

Ruotsin- ja suomenkielisten kokemus kotikuntansa kieliryhmien välisistä suhteista

Päivitetty 1.6.2023

Ruotsin- ja suomenkielisten väliset suhteet kotikunnassa vuonna 2020 suomenkielisen vähemmistön ja ruotsinkielisten vähemmistön ja enemmistön mielestä

Ruotsin- ja suomenkielisten väliset suhteet kotikunnassa vuonna 2020 suomenkielisen vähemmistön ja ruotsinkielisten vähemmistön ja enemmistön mielestä

Päivitetty 1.6.2023

Kokemus suomen- ja ruotsinkielisten välisten suhteiden muutoksesta kunnassa viime vuosien aikana (2020)

Kokemus suomen- ja ruotsinkielisten välisten suhteiden muutoksesta kunnassa vuosien aikana

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille kielen kannalta annetut arvosanat

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille kielen kannalta annetut arvosanat

Päivitetty 1.6.2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon kielen kannalta annetut keskiarvosanat

Sosiaali- ja terveydenhuollon kielen kannalta annetut keskiarvosanat

Päivitetty 1.6.2023

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden keskimääräisten kieliarvosanojen vertailun helpottamiseksi käytetään indeksejä, joissa eri palvelut on yhdistetty alla olevan taulukon mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyden­huollon indeksiTerveyden­huollon indeksiSosiaali­huollon indeksi
Terveys­keskus­lääkärin vastaanottoTerveys­keskus­­lääkärin vastaanotto
Terveys­keskus­hoitajan vastaanottoTerveys­keskus­hoitajan vastaanotto
Äitiys- ja lastenneuvolaÄitiys- ja lastenneuvola
PäivystysPäivystys
SairaalahoitoSairaalahoito
HammashoitoHammashoito
Mielenterveys­palvelutMielenterveys­palvelut
SosiaalityöSosiaalityö
Vanhusten­huoltoVanhusten­huolto
Kotihoito ja kotipalveluKotihoito ja kotipalvelu
Vammais­palvelut ja tukitoimetVammais­palvelut ja tukitoimet

Lähteet:


Yleisradion tuottaman ruotsinkielisen sisällön kehitys

Nostoja vuodelta 2021

89 %

Svenska Ylen viikoittain tavoittama osuus suomenruotsalaisista

7,2 / 10

Svenska Ylen arvosana merkityksestä henkilökohtaisessa mediankäytössä

2 593

tuntia TV-lähetyksiä (Yle Fem)

18 065

tuntia radio-ohjelmia (Svenska Yle)

Päivitetty 1.6.2023

Svenska Ylen onnistuminen julkisen palvelun tehtävässä (arvosana skaalalla 1–6, jossa 1 = ”erittäin huonosti” ja 6 = ”erittäin hyvin”)

Svenska Ylen onnistuminen julkisen palvelun tehtävässä (arvosana skaalalla 1–6, jossa 1 = ”erittäin huonosti” ja 6 = ”erittäin hyvin”)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Saamen kielten käytöstä viranomaisissa on säädetty oma laki, jolla turvataan saamenkielisille oikeus asioida viranomaisessa omalla kielellään. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä.

Sämikielah

Sämmiliih láá Euroop union kuávlu áinoo algâaalmug. Sämmilijn algâaalmugin lii vuoigâdvuotâ paijeentoollâđ já ovdediđ jieijâs kielâ já kulttuur. Sämikielâi kevttimist virgeomâháin lii asâttum jieijâs laahâ, moin sämikielâláid torvejuvvoo vuoigâdvuotâ ášástâllâđ virgeomâháin jieijâs kielân. Suomâst sárnojeh kulmâ sämikielâ: tavesämikielâ, anarâškielâ já nuorttâlâškielâ. Puoh Suomâst sarnum sämikielah láá uhkevuálásiih kielah.

Sámegielat

Sápmelaččat leat Suoma ja Eurohpa uniovnna guovllu áidna eamiálbmot. Sápmelaččain eamiálbmogin lea vuoigatvuohta bajásdoallat ja ovdánahtti gielaset ja kultuvrraset. Sámegielaid geavaheamis eiseválddiid olis lea ásahuvvon iežas láhka, mainna dorvvastuvvo sámegielalaččaide vuoigatvuohta dikšut earániid eiseválddiid olis iežaset gillii. Suomas hubmojuvvojit golbma sámegiela: davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiela. Visot Suomas hubmon sámegielat leat uhkivuloš gielat.

Sääʹmǩiõl

Säʹmmla liâ Lääʹddjânnam da Euroopp unioon vuuʹdoʹdinak alggmeer. Säʹmmlainalggmeeran lij vuõiggâdvuõtt ââʹnned da viikkâd ooudâs ǩiõlâs da kulttuurâs. Sääʹmǩiõli âânnmõõžžâst veʹrǧǧniiʹǩǩin lij šiõttuum jiijjâs lääʹǩǩ, koin tuõrvât sääʹmǩiõllsaid vuõiggâdvuõtt äʹššeedveʹrǧǧniiʹǩǩin jiijjâs ǩiõlin.Lääʹddjânnmestmainstet kolmm sääʹmǩiõl:tâʹvvsääʹm,aanarsääʹm da nuõrttsääʹm. Puk Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl liâ vaarvuâla ǩiõl.


Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu

Saamebarometriin 2020 vastanneiden näkemys palvelun saatavuudesta heidän omalla saamen kielellään

Vastanneiden näkemys palvelun saatavuudesta heidän omalla saamen kielellään

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Saamebarometriin 2020 vastanneiden näkemys saamenkielisten palveluiden saatavuuden kehityksestä viime aikoina

Vastanneiden näkemys saamenkielisten palveluiden saatavuuden kehityksestä viime aikoina

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Arvio saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista saamen kielilain toteutumista koskevassa kertomuksessa

Saamen kielen toimiston sekä saamelaiskäräjien asettaman saamen kielineuvoston mukaan saamelaisten kielelliset oikeudet eivät toteudu perustuslain 17.3 §:n ja saamen kielilain tarkoittamalla tavalla. Puutteita on erityisesti saamenkielisen henkilöstön määrässä, palveluiden saavutettavuudessa sekä siinä, että saamelaisen on saamen kielilain 1 §:n vastaisesti edelleen usein vedottava erikseen kielellisiin oikeuksiinsa, jotta ne toteutuisivat. Heikoimmassa asemassa ovat inarin- ja koltansaamenkieliset. Myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuvat heikosti. Palveluiden siirtyessä verkkoon ja valtakunnallisiin palvelupuhelimiin, viranomaiset eivät ole huomioineet mahdollisuutta saamenkieliseen asiointiin. Sähköiseen asiointiin ei ole mahdollisuutta.

Saamelaisten kielelliset oikeudet saamelaisten kotiseutualueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutuvat heikosti (mm. Saamebarometri, 2016). Saamenkieliset vanhukset saavat kotipalvelua tai palveluasumisyksiköissä tarjottavaa palvelua omalla äidinkielellään saamenkielisen työntekijän ollessa työvuorossa. Saamenkielisistä työntekijöistä on puutetta erityisesti lääkäripalveluissa, neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä ikääntyneiden ihmisten laitos- ja palveluasumispalveluissa.

Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 alkaen ollut erillinen määräraha saamelaisten kotiseutualueen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Rahoitus maksetaan Saamelaiskäräjien kautta ja on tärkeä osa saamelaisten perustuslaillista itsehallintoa, jonka kautta saamelaiset voivat keskeisesti vaikuttaa heille suunnattujen palvelujen toteuttamiseen ja ohjata kielensä ja kulttuurinsa ylläpitämistä ja kehittämistä asuinalueellaan. Erillisrahoitus on erityisen merkittävä koltan- ja inarinsaamenkielisten palvelujen saatavuuden turvaamisessa, mutta määrärahalla tuotettujen palvelujen järjestämistavoissa ja sisällöissä on pystytty huomioimaan kielen lisäksi myös saamelaisten asiakkaiden kulttuuriset erityispiirteet. Avustus oli vuonna 2019 yhteensä 480 000 €. Erillismäärärahaan ei ole kuitenkaan tehty indeksikorotusta vuoden 2004 jälkeen.

Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa muun muassa sosiaali- ja terveyssektorilla saamenkieliset palvelut toteutuvat paikoitellen heikosti johtuen saamenkielisen ammattihenkilöstön vähyydestä ja koska palveluista tiedotetaan heikosti. Kertomuskaudella huolenaiheena on myös saamenkielisten palveluiden toteutuminen sote-uudistuksessa ja sen rahoitus. Maakuntamallin säästöpaineiden pelätään heikentävän saamenkielisten palveluita entisestään. Saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen on panostettava lisäämällä saamenkielisen väestön kouluttautumismahdollisuuksia saamelaisten kotiseutualueella sekä järjestämällä aktiivisesti eritasoista kieli- ja kulttuurikoulutusta.

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

  • Kertomus saamen kielilain toteutumisesta v. 2016–2019 (Saamen kielilain 29 §:n mukaiset kertomukset saamelaiskäräjille), Saamen kielen toimisto & saamelaiskäräjien asettama kielineuvosto

Saamen kielten opetukseen osallistuvien lukumäärä

Saamen kielten opetukseen osallistuvien lukumäärä peruskoulussa ja lukiossa vuosittain

Saamen kielten opetukseen osallistuvien lukumäärä peruskoulussa ja lukiossa vuosittain (kielittäin)

Päivitetty 1.6.2023

Saamenkielisen, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen oppilasmäärät (kotiseutualue)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

  • Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Saamenkieliseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lukumäärä

Saamenkielisen, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen oppilasmäärät

Saamenkielisen, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen oppilasmäärä

Päivitetty 1.6.2023

  • Kuvaajassa esitetyn lisäksi lukuvuonna 2021–2022 koltansaamenkielisessä perusopetuksessa oli koko maassa alle 5 oppilasta. Emme julkaise tarkkoja lukuja tietosuojasyistä.

Oppilasmäärät lukuvuosina opetustasoittain lukuvuonna 2021–2022

Päivitetty 1.6.2023

  • Kuvaajassa esitetyn lisäksi lukuvuonna 2021–2022 oli koko maassa koltansaamenkielisessä perusopetuksessa ja inarinsaamenkielisessä esiopetuksessa sekä pohjoissaamenkielisessä esiopetuksessa kotiseutualueen ulkopuolella alle 5 oppilasta. Emme julkaise tarkkoja lukuja tietosuojasyistä.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät

Saamelaisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät

Päivitetty 1.6.2023

Alle kouluikäisistä saamelaislapsista jo 70 prosenttia asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Nämä lapset ovat omakielisten ja -kulttuuristen palvelujen osalta kaikkein heikoimmassa asemassa. Huolimatta siitä, että varhaiskasvatuslaki velvoittaa omakielisen varhaiskasvatuksen järjestämistä myös kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamenkielisille lapsille, vain osa lapsista on omakielisten palveluiden piirissä, koska kotiseutualueen kuntien ulkopuolella on saatavilla vain vähän saamenkielisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Kieli- ja kulttuuripesien lapsimäärät kielittäin

Kieli- ja kulttuuripesien lapsimäärät kielittäin

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

  • Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Yleisradion tuottaman saamenkielisen sisällön kehitys

Yleistä

Yle Sápmi on osa uutis- ja ajankohtaistoimintaa Ylellä. Tehtäviin kuuluvat saamenkieliset ja saamelaiskulttuuria koskevat sisällöt ja palvelut, jotka tukevat saamen kielten ja kulttuurin elinvoimaa. Yle Sápmi tuottaa säännöllisesti audio-, video- sekä tekstisisältöä kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä eli inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi sekä suomeksi. Uutis- ja ajankohtaissisältöjen lisäksi tarjontaan kuuluu kulttuuria, lasten- ja nuorten ohjelmia sekä hengellisiä sisältöjä radioon, televisioon, verkkoon, Yle Areenaan ja sosiaaliseen mediaan. Saamenkielisellä toimituksella on toimittajia Inarissa, Enontekiöllä sekä Utsjoella, ja lisäksi pääkaupunkiseudulla.

Nostoja vuodelta 2021

8 tuntia

saamenkielistä radio-ohjelmaa päivässä

Yle Sámi Radio kanava lähettää radio-ohjelmaa noin 8h arkipäivisin. Radio-ohjelman määrä hieman aleni vuonna 2021, koska nuorten aikuisten radio-ohjelmaa on siirretty sosiaaliseen mediaan radiosta.

154 000

saamenkielisten uutisten katsojakeskiarvo

Saamenkielisille television katsojille Yle Sápmi tarjosi vuonna 2021 pääasiassa uutisia, ajankohtais- ja lastenohjelmia.

1 000

saamenkielistä verkkoartikkelia

Verkkoartikkeleita saameksi julkaistiin vuonna 2021 noin 1 000 ja niillä oli keskimäärin runsaat 55 000 verkkolatausta viikossa.

Päivitetty 1.6.2023

Saamenkieliset palvelut radiossa ja televisiossa 2017–2021

Saamenkieliset palvelut radiossa ja televisiossa 2017-2021

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Saamenkielisten palveluiden digitalisaatio

Yli 40 %

saamenkielisistä käyttäisi sähköisiä palveluita enemmän omalla äidinkielellään

8

viranomaista, joilla on saamenkielisiä verkkolomakkeita

1

viranomainen, joka tarjoaa sähköisiä asiointipalveluita saameksi

Saamelaiskäräjien vuonna 2021 valtioneuvostolle antaman kertomuksen mukaan digitalisaatio ja palveluiden siirtyminen suuriin sähköisiin järjestelmiin on vaikeuttanut merkittävästi saamenkielisten palveluiden saatavuutta, koska näissä saamenkieliset palvelut on jätetty huomioimatta kokonaan, eivätkä viranomaiset ole resursoineet tarpeeksi näiden palveluiden kehittämistä.

Vuoden 2022 kertomuksen mukaan Saamelaiskäräjät perusti kertomusvuonna saamenkielisten viranomaispalveluiden verkoston Mii ovttas, jonka toiminnan myötä on ollut huomattavissa positiivista kehitystä viranomaisten halukkuudessa kehittää saamenkielisiä palveluitaan. Suurimpana haasteena kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta voidaan kuitenkin pitää saamenkielisen sähköisten asiointikanavien puuttumisen kokonaan viranomaispalveluissa.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 7 §:n mukaan Saamelaiskäräjät laatii vuosittain valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä.

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Jos saamen kieltä voisi käyttää nykyistä laajemmin kunnan ja valtion sähköisessä asioinnissa, käyttäisitkö saamenkielistä palvelua?

Jos saamen kieltä voisi käyttää nykyistä laajemmin kunnan ja valtion sähköisessä asioinnissa, käyttäisitkö saamenkielistä palvelua?

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Saamenkielisten digitaalisten palveluiden saatavuus niiden keskeisten viranomaisten ja toimijoiden osalta, joihin saamen kielilakia sovelletaan

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on tarkastellut digitaalisten palveluiden osalta sähköisten asiointipalveluiden ja digitaalisten lomakkeiden saatavuutta, eli mitä sähköisiä asiointipalveluja on saatavilla saamen kielillä ja mitkä viranomaiset tarjoavat saamenkielisiä palveluja sähköisesti verkkosivuillaan. Tiedot on kerätty niiden keskeisten viranomaisten ja toimijoiden osalta, joihin saamen kielilakia sovelletaan, sekä kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamen kielen eli pohjois-, inarin- ja koltansaamen osalta.

Viranomaisten palvelut ovat nykyään jo pitkälti verkkopalveluita, mutta saamelaiset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti voi asioida viranomaisissa omalla kielellään. Saamenkielisiä sähköisiä asiointipalveluja on ainoastaan yksi, Poliisin asiointipalvelu, joka on toteutettu ainoastaan pohjoissaamen kielellä. Muilla saamen kielillä ei ole ainuttakaan sähköistä asiointipalvelua.

Saamenkielisiä sähköisiä lomakkeita on Digi- ja väestötietovirastolla, Kelalla, Maanmittauslaitoksella, Melalla, Poliisilla, Ulosottolaitoksella, Verohallinnolla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä. Viranomaisten sähköisten lomakkeiden määrä vaihtelee yhdestä lomakkeesta yli kolmeenkymmeneen lomakkeeseen. Yhteensä lomakkeita on 156 kappaletta, joista 87 on pohjoissaameksi, 38 inarinsaameksi ja 31 koltansaameksi (tilanne helmikuussa 2023). Useimmilla viranomaisilla on ainoastaan pohjoissaamenkielisiä sähköisiä lomakkeita, mutta kaikilla kolmella saamen kielellä lomakkeita on Kelalla ja Ulosottolaitoksella.

Viranomaisilla on jo melko paljon saamenkielisiä verkkosivuja. Osa viranomaisista käyttää verkkosivuillaan aktiivisesti kolmea saamen kieltä rinnakkain, näin tekevät esimerkiksi Inarin kunta, Kela, Ulosottolaitos ja Paliskuntain yhdistys. Joillain viranomaisilla on verkkosivut pohjoissaameksi ja lisäksi saattaa olla hieman sisältöjä inarin- ja koltansaameksi. Osalla viranomaisista on verkkosivuillaan erittäin niukasti tai ei lainkaan sisältöjä saamen kielillä.

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

  • Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto

Viittomakieliset ovat kieli- ja kulttuuriryhmä, jonka ydinjoukon muodostavat äidinkielenään viittomakieltä käyttävät kuurot ja huonokuuloiset. Viittomakieli voi kuitenkin olla henkilön äidinkieli myös silloin, kun ainakin toinen vanhemmista tai joku vanhemmista sisaruksista on viittomakielinen ja viittomakieltä on käytetty lapsen kanssa syntymästä lähtien. Suomessa on kaksi kansallista viittomakieltä: suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä on hyvin vähän, ja kieli on vakavasti uhanalainen.


Tiedonsaanti viittomakielellä

Ministeriöiden tuottama viittomakielinen materiaali

Ministeriöitä on Suomessa yhteensä 12. Kaikilta ministeriöiltä ei saatu vastausta tiedon keräysajankohtana.

Ministeröiden tuottama viittomakielinen materiaali (vuosittain)

Päivitetty 1.6.2023

Ministeröiden tuottama viittomakielinen materiaali (ministeriöittäin)

Päivitetty 1.6.2023

Kuvaajassa tyhjänä näkyvät ne ministeriöt, joilta ei joko saatu vastausta tai jotka eivät tuottaneet lainkaan viittomakielistä materiaalia kyseisenä vuonna.

Vastaajien arvio siitä, ovatko julkisten palvelujen tarjoajat edistäneet kolmen viime vuoden aikana viittomakielen käyttöä ja tiedonsaantia viittomakielellä (%)

Vastaajien arvio kysymykseen ”ovatko julkisten palvelujen tarjoajat edistäneet kolmen viime vuoden aikana viittomakielen käyttöä ja tiedonsaantia viittomakielellä?” (%)

Päivitetty 1.6.2023

Vastaajien näkemykset siitä, miten he löytävät viittomakielellä tuotettua tietoa viranomaisten ylläpitämillä sivustoilla (%)

Vastaajien näkemykset siitä, miten he löytävät viittomakielellä tuotettua tietoa viranomaisten ylläpitämillä sivustoilla (%)

Päivitetty 1.6.2023

Vastaajien näkemykset siitä, miten digitaaliset palvelut toimivat viittomakielellä julkisten palveluntarjoajien ylläpitämillä sivustoilla (%)

Vastaajien näkemykset siitä, miten digitaaliset palvelut toimivat heidän omalla kielellään julkisten palveluntarjoajien ylläpitämillä sivustoilla (%)

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Tulkkauspalveluiden saatavuus ja laatu

Vastaajien (n=326) kokemukset erilaisista julkisten palvelujen tarjoajista, joilla on etukäteen ollut tiedossa, että vastaaja käyttää tulkkia

Vastaajien kokemukset erilaisista julkisten palvelujen tarjoajista, joilla on etukäteen ollut tiedossa, että vastaaja käyttää tulkkia

Päivitetty 1.6.2023

Vastaukset kysymykseen “Jos olet ilmoittanut viranomaiselle tai toimihenkilölle etukäteen tarvitsevasi palvelua viittomakielellä, miten asia on yleensä järjestynyt?” (monivalinta, % vastauksista)

Vastaukset kysymykseen “Jos olet ilmoittanut viranomaiselle tai toimihenkilölle etukäteen tarvitsevasi palvelua viittomakielellä, miten asia on yleensä järjestynyt?” (monivalinta, % vastauksista)

Päivitetty 1.6.2023

Vastaajien (n=267) ilmoittamat vaihtoehtoiset toimintatavat, kun julkinen palveluntarjoaja ei ole järjestänyt tulkkausta (monivalinta, % vastauksista)

Vastaajien ilmoittamat vaihtoehtoiset toimintatavat, kun julkinen palveluntarjoaja ei ole järjestänyt tulkkausta (monivalinta, % vastauksista)

Päivitetty 1.6.2023

Kelan tulkkitilausten määrä ja tilaukset, joihin tulkkia ei löytynyt

Kelan tulkkitilausten määrä ja tilaukset, joihin tulkkia ei löytynyt

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:


Yleisradion tuottaman viittomakielisen sisällön kehitys

Nostoja vuodelta 2021

320 000

viittomakielisten tv-uutisten katsojakeskiarvo

61 000

viittomakielisen keskusteluohjelman ”Mikaela & Thomas” katsojakeskiarvo

320

tuntia Ylen tuottamaa viittomakielistä palvelua tv-kanavilla ja Yle Areenassa

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

Romaniväestön lukumäärän Suomessa arvioidaan olevan 10 000–12 000. Heistä kolmasosa puhuu romanikieltä. Romanikieli toimii lähinnä perheen sisäisenä kielenä. Vaikka romaniväestön ensisijainen kieli nykyisin olisikin suomi tai ruotsi, on romanikielellä tärkeä asema romaniväestön kulttuurissa. Suomessa puhutaan romanikielen pohjoista murretta, kaaloa. Suomen romanikieli on vakavasti uhanalainen kieli. Romanikieltä puhuvien lukumäärän on arvioitu vähentyneen 50 vuoden aikana lähes 40 prosentilla.

Kaalengo tšimb

Aro Finitiko them kaalengo džin hin 10 000 – 12 000. Lenna tritto dielos rakkila romanes. Kaalengo tšimb hin neerides huupako arruno tšimb. Vaȟka kaalengo vaaguno tšimb hin aka diives fintiko elle sveittiko tšimb, hin kaalengo tšimbes fuortuno stedos maȟkar kaalengo kultuura. Aro Finitiko them rakkavena kaalengo tšimbako kaalo dialektos. Finitiko kaalengo tšimb hin drouves hoodiakoo teeluno tšimb. Kaalengo tšimbako tšiȟkas rakkibongiirengo džin hin tenkade te kutjuves 50-bereȟesko tiija neer 40 prosentos.


Romanikielen opetukseen osallistuvien lukumäärä

Romanikielen opetukseen osallistuvien lukumäärä

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

  • Opetushallituksen romanikielen perusopetusta täydentävän opetuksen tilastot, jotka pohjautuvat kuntien ilmoitukseen oppilasmääristä, joihin kunta saa valtionavustusta

Yleisradion tuottaman romanikielisen sisällön kehitys

Nostoja vuodelta 2021

13

Romano mirits
-ohjelmatunnit

Romano mirits on viikoittainen 15-minuuttinen radio-ohjelma, joka sisältää ajankohtaista asiaa romaneista ja romanikulttuureista, mukaan lukien romanikieliset uutiset. Ohjelman tavoitteena on edistää romanikielen säilymistä ja kehittämistä. Romano miritsin haastatteluissa käsitellään laajasti yhteiskunnallisia asioita romaninäkökulmasta. Ohjelman kahdesta freelancer-toimittajasta toinen edustaa romaniväestöä. Romano miritsin sisältöjä kehitetään yhteistyössä romaniyhteisön kanssa.

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet: