Latauskuvake

Sivistys ja koulutus

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Jokaisella tulee myös tietyin ehdoin olla yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään. Oikeuksien toteutumiseksi on välttämätöntä, että ne tunnetaan. Sen vuoksi on tärkeää, että ihmisoikeuksista ja demokratiasta tiedotetaan ja koulutetaan.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus tukevat ihmisoikeuksien kunnioittamista ja niitä koskevien loukkausten ehkäisyä. Ihmisoikeuskasvatus antaa ihmisille tietoja ihmisoikeuksista, mikä tukee niin omien oikeuksien tunnistamista kuin toisten oikeuksien kunnioittamista.


Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tehostaminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tehostamiseksi toteutettuja viimeaikaisia hankkeita

1. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke peruskouluille

Opetushallitus jakoi keväällä 2022 valtionavustusta yhteensä yhdeksälle peruskoululle Suomessa Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeeseen. Hankkeen lähtökohtana on Sanna Marinin hallituksen demokratiaohjelma 2025. Avustuksen tarkoituksena on perusopetuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistäminen ja kehittäminen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa voidaan kehittää eteenpäin koulussa jo hyviksi havaittuja malleja tai kehittää kokonaan uusia toimintatapoja. Kehitettyjen käytänteiden tarkoituksena on jäädä osaksi koulujen vakiintunutta toimintaa. Hankkeissa korostuu yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen, demokratiataidot ja omaan lähiympäristöön vaikuttaminen sekä ihmisoikeudet. Hankkeiden tuotokset ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille.

Päivitetty 1.6.2023

Lue lisää: Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteenDemokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke peruskouluille (Opetushallitus)

2. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila –hanke 2021–2022

Hankkeessa kartoitettiin hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Nuorisotutkimusseuran kokoamasta kokonaisuudesta löytyvät kuvaukset erilaisista demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytännöistä. Kokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä.

Päivitetty 1.6.2023

Lue lisää: Avautuu uuteen välilehteenAvautuu uuteen välilehteenKokonaisuus demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytänteistä kasvatuksessa ja opetuksessa (Opetushallitus)

Opetushallituksen rahoittamat opetustoimen henkilöstölle suunnatut koulutushankkeet, joihin kuuluu demokratia- ja/tai ihmisoikeuskasvatusta

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Opetustoimen henkilöstökoulutukseen rahoitetaan noin 150-200 erilaista koulutushanketta vuosittain. Useissa hankkeissa käsitellään demokratia- ja/tai ihmisoikeuskasvatusta ja ne voivat olla myös esimerkiksi osana koulutusta, joka on pääasiassa kohdennettu johonkin toiseen teemaan. Kuvaajan tiedot perustuvat hakusanoilla ”demokratia” tai ”ihmisoikeudet” saatuihin osumiin.

Opetushallituksen rahoittamat opetustoimen henkilöstölle suunnatut koulutushankkeet, joihin kuuluu demokratia- ja/tai ihmisoikeuskasvatusta

Päivitetty 1.6.2023

Lähteet:

  • Opetushallitus

Koulutus avaa ovia ja luo mahdollisuuksia. Jokaisella tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus saada opetusta ja kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä myös perusopetuksen jälkeen. Julkisen vallan on pyrittävä vähentämään ja poistamaan esteitä, joita terveydentila tai vammaisuus mahdollisesti koulutukselle asettavat.


Oikeus opetukseen

Aloitetun toisen asteen koulutuksen suorittaneet väestöryhmittäin

Aloitetun toisen asteen koulutuksen suorittaneet väestöryhmittäin

Päivitetty 1.6.2023

Koulutuksen aloittamisvuodeksi on valittu tilastointivuodesta 5,5 vuotta. Prosentti kuvaa, kuinka suuri osuus 5,5 vuotta sitten aloittaneista on suorittanut aloitetun tutkinnon tilastointivuoteen mennessä.

Lähteet:

Aloitetun korkeakoulutuksen suorittaneet väestöryhmittäin

Aloitetun korkeakoulutuksen suorittaneet väestöryhmittäin

Päivitetty 1.6.2023

Koulutuksen aloittamisvuodeksi on valittu tilastointivuodesta 7,5 vuotta. Prosentti kuvaa, kuinka suuri osuus 7,5 vuotta sitten aloittaneista on suorittanut aloitetun tutkinnon tilastointivuoteen mennessä.

Lähteet:

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus (NEET)

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus (NEET)

Päivitetty 1.6.2023

NEET on lyhenne määritelmästä ”Not in Employment, Education or Training” eli ”ei työssä, tutkintoon johtavassa koulutuksessa eikä kurssikoulutuksessa”.

Lähteet:


Syrjintäkokemukset peruskoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (%) vuosittain

Päivitetty 1.6.2023

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (%) kouluasteittain

Päivitetty 1.6.2023

Kiusaamisella tarkoitetaan Kouluterveyskyselyssä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelevät.

Lähteet:

Kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla (%) kouluasteittain (2021)

Päivitetty 1.6.2023

Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Onko sinua kiusattu, syrjitty tai häiritty seuraaviin asioihin liittyen viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana koulussa/oppilaitoksessa tai vapaa-ajalla?” Summaindikaattori muodostuu kysymyksen osioista: 1) Paino, pituus, kehon tai kasvojen piirteet, 2) Ihonväri, 3) Vammaisuus, pitkäaikainen sairaus tai näkyvä oire, 4) Sukupuoli, sukupuolen ilmaiseminen, muunsukupuolisuus, sukupuolettomuus, 5) Seksuaalinen suuntautuminen, 6) Kieli, 7) Ulkomainen tausta, romani, saamelainen, 8) Uskonto, uskonnottomuus tai elämänkatsomus, 9) Perhe tai koti (esim. vanhemmat, sisarukset, taloudellinen tilanne, asuinpaikka). Vastausvaihtoehdot olivat kyllä/ei. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat vastanneet ”kyllä” vähintään yhteen kysymyksen osioon.

Lähteet: