Laddar ikonen

Indikatorer för grundläggande och mänskliga rättigheter

De grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna är fundamentala rättigheter som är lika för alla, och det allmänna ska säkerställa att rättigheterna tillgodoses. I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo betonas vikten av att var och en i Finland kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses, på jämställdheten mellan könen, på icke-diskriminering och på jämlikheten inför lagen.

För att det i praktiken ska vara möjligt att säkerställa att rättigheterna tillgodoses ska tillgodoseendet av dem följas upp. För detta syfte har statsrådet utvecklat indikatorer för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, det vill säga mätare som beskriver hur rättigheterna har tillgodosetts. Indikatorernas styrka är att man med hjälp av dem kan skapa en bild av i vilken riktning genomförandet av de grundläggande och de mänskliga rättigheterna har utvecklats. På denna webbplats är det möjligt att sätta sig in i indikatorerna, som är grupperade efter livsområde och tema. Det är dock beaktansvärt att indikatorerna är riktgivande och att det inte är möjligt att enbart utifrån dem skapa en övergripande eller detaljerad bild av hur rättigheterna tillgodoses i människors vardag.

Mer information om uppföljningen av de grundläggande och mänskliga rättigheterna

Vad är de grundläggande och mänskliga rättigheterna? Varför följs de upp? Vilka är indikatorerna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna? Hur har indikatorerna valts ut? Svar på dessa och andra frågor finns här.

Tillgång till vård

23 %

av människorna måste vänta mer än 90 dygn på psykiatrisk vård. Sämst är läget i Lapplands sjukvårdsdistrikt, där 66,7 % måste vänta längre än 90 dygn på psykiatrisk vård.

Tillgänglighet

1

tjänst där inga tillgänglighetsbrister upptäcktes. Den myndighet som övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls kontrollerade under tillsynsperioden 2020–2021 tillgängligheten för sammanlagt 129 digitala tjänster. Av dessa upptäcktes brister i tillgängligheten i 128 tjänster.

Bostadslöshet

1 305

År 2022 är 1 305 personer färre bostadslösa i Finland jämfört med 2018. År 2022 var det totala antalet bostadslösa 3 841, medan det ännu 2018 var 5146.


Läs mer om ämnet